Handelsbetingelser / Terms of Use (herefter Aftalen) i forbindelse med brug af Løsningen.

1. Fortrolighed
De informationer du (herefter Brugeren) og den dataansvarlige (herefter Kunden) indtaster i GO Mobiles App (herefter Løsningen) eller på anden vis deler med GO Mobile, behandles fortroligt og videregives ikke til andre aktører udenfor GO Mobile gruppen og GO Mobile gruppens driftsleverandør.

Data i Løsningen bruges også i statistisk øjemed samt til udvikling eller forbedring af funktioner. GO Mobile anvender i statistiske tilfælde ikke data der specifikt identificere Brugeren.

2. Opdatering af Løsning
GO Mobile forbeholder sig retten til at opdatere og ændre i Løsningen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Løsningen, mens opdateringer foretages.

3. Ændring af eller tilføjelser af data i Løsningen
Ændrer eller tilføjer Brugeren eller Kunden data i Løsningens fritekstfelter, indestår GO Mobile ikke længere for, at informationerne overholder persondataforordningens krav og GO Mobile kan således ikke stilles til ansvar for evt. retlige krav, der som en konsekvens heraf, eventuelt måtte opstå.

Såfremt Kunden eller GO Mobile vurderer i forhold til Brugeren, at sidstnævnte udviser adfærd i Løsningen, der opfordrer til had, terror, racisme eller anden utilstedelig kommunikation, forbeholder GO Mobile sig retten til at lukke Brugerens profil ned og efterfølgende hindre adgang til Løsningen.

4. Privatliv
Alle brugere, der har opgivet personoplysninger til Løsningen, har ret til indsigt i og berigtigelse af de personoplysninger GO Mobile opbevarer om den pågældende (se pkt. 5 om Persondata- og Fortrolighedspolitik)

Brugeren kan afvise at have sine personoplysninger i Løsningen og kan selv moderere disse. Dette gøres under Indstillinger > Profil i Løsningen i de versioner, hvor log ind er påkrævet.

5. Persondata- og fortrolighedspolitik
GO Mobile opbevarer kun de personoplysninger, som Kunden eller Brugeren selv har indtastet i Løsningen, og det er kun GO Mobile gruppen og GO Mobile gruppens driftsleverandør, der har adgang til disse.

5.1 Oplysninger der indsamles i Løsningen
I Løsningen kan fremvises bl.a. Brugerens navn, telefonnummer, mailadresse, virksomhed, stilling og billede, hvis og kun såfremt Kunden har givet tilladelse til dette eller Brugeren selv har oplyst dem. Brugere af Løsningen har i udvalgte situationer mulighed for at tilføje disse oplysninger via Løsningens deltagerliste til brugernes kontakt app (digital visitkort) på deres telefon.

Du har til alle tider selv mulighed for at editere eller tilrette dine personlige oplysninger såsom navn, telefonnummer, mailadresse, virksomhed, stilling og billede, enten direkte i Løsningen, ved at henvende dig til Kunden eller i sidste instans rette henvendelse til GO Mobile:

GO Mobile, Ørestads Boulevard 73 – DK-2300 København S,
Tlf.: +45 7020 0718
E-mail: support@go-mobile.dk.

Uanset fremgangsmåde tager det kun et øjeblik og ændringerne fremgår med det samme.

Vi registrerer i udvalgte situationer Brugerens e-mail for at sikre, at vi kan sende et nyt password til e-mailen, såfremt Brugeren skulle efterspørge dette for at kunne logge ind på Brugerens profil i Løsningen. GO Mobile sælger eller videregiver IKKE oplysninger om din e-mail til tredjepart. GO Mobile benytter heller ikke Brugerens e-mail til at udsende elektroniske nyhedsbreve.

Der indsamles analyse data via analyse programmer for at sikre, at din oplevelse med Løsningen svarer til din forventninger i relation til hastighed og performance, samt interaktion mellem andre deltagere. Denne analyse indsamler IKKE personlige oplysninger såsom navn, telefonnummer, mailadresse, virksomhed og stilling, men informationer omkring Brugerens telefonmodel og version af telefonens styresystem.

5.2 Formål med indsamling af oplysninger
Når Brugeren downloader Løsningen har GO Mobile kun de oplysninger, som Kunden (dataansvarlig) mener er nødvendige for, at GO Mobile kan udføre opgaven og give Brugeren adgang til de ønskede funktioner og services i Løsningen.

GO Mobile bruger de givne oplysninger – dels til at udfærdige en deltagerliste for eventen/sessionen/kurset/konferencen i Løsningen – og dels for at kunne informere Kunden om, hvem der sender spørgsmål eller kommentarer i Løsningen.

5.3 Opbevaring af oplysninger
Vi opbevarer dine data i Løsningen, så længe Kunden har et aktivt abonnement hos os. Dine oplysninger er opbevaret hos GO Mobiles egen databehandler.

5.4 Sletning af oplysninger
GO Mobile sletter de indtastede personoplysninger 3 måneder efter Kunden opsiger sit abonnement hos GO Mobile, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde de indtastede oplysninger i en længere periode.

6. Klage til tilsynsmyndighed
Ønsker Brugeren at klage, vil GO Mobile gerne orienteres så alle parter kan arbejde sammen om at udbedre årsagen til klagen.

Skulle ovenstående ikke være tilstrækkeligt, er Brugeren altid berettiget til at klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.
Tlf: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
(Se evt. mere på www.datatilsynet.dk)

7. Databehandleraftale
GO Mobile kan have adgang til Brugerens persondata, hvis disse er leveret af Kunden eller Brugeren selv (navn, telefonnummer, mailadresse, virksomhed og stilling) og er derfor databehandler. Det er derfor et lovkrav, at der skal udarbejdes en databehandleraftale mellem Kunden (dataansvarlig) og GO Mobile.

8. Ændringer
GO Mobile forbeholder sig retten til og til enhver tid, at ændre i denne Aftale. Enhver ny eller redigeret aftale vil forefindes på samme sted, som den Aftale der ændres.

9. Ansvarsbegrænsninger
GO Mobile er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

GO Mobile erstatningsansvar er begrænset til et beløb der maksimalt svarer til Kundens seneste års abonnementspris.

10. Afgørelse af tvister
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”. Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation.

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte.

Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for Sø- og Handelsretten i København

Denne Aftale er senest opdateret: 15. februar 2018